WROSTJA

EKOGLASS

Zamówienia publiczne

Raporty OKIS

Konkursy

Wrocławskie Promocje Dobrych Książek

Dolnośląski Festiwal Artystyczny

Spotkania wyszehradzkie

WTWC

2009 rok

PREMIERY:

1. STANISŁAW DRÓŻDŻ

„początekoniec
Pojęciokształty. Poezja konkretna. 1967 – 2009”


PREMIERA: 26 PAŹDZIERNIKA 2009, Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Wystawa potrwa do 6 grudnia 2009 roku
2010 rok:
- Muzeum Narodowe w Krakowie
- Galeria Sztuki BWA w Katowicach
- Górnośląskie Centrum Kultury w Katowicach
- Muzeum Narodowe w Szczecinie
kurator: Elżbieta Łubowicz

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach PO "Wydarzenia artystyczne"


2. Republika bananowa. Ekspresja lat 80.
edycja zagraniczna wystawy
- Muzeum Sztuk Pięknych w pradze
- Muzeum Narodowe w Bukareszcie
kurator: Jolanta Ciesielska

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach PO "Promocja za granicą"


3. Natalia LL „Opera omnia”
edycja polska i zagraniczna wystawy
Premiera: październik 2009, Muzeum Narodowe w Szczecinie
kurator: Magdalena Lewoc

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach PO "Wydarzenia artystyczne"

-----
WYDAWNICTWA
"Suplementy do sztuki polskiej lat 80."
Redaktor: Jolanta Ciesielska

Album oraz Sympozjum "O wolności i demokracji w sztuce polskiej lat 80." dofinansowane zostały w 2008 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
teksty:
1. Jolanta Ciesielska, wstęp
2. Wojciech Ciesielski, „Sztuka Prywatna i Kultura Zrzuty – alternatywna sztuka w Polsce w latach 80.”
3. Grzegorz Dziamski, „Ekspresja malarska lat 80."
4. Małgorzata Gorczyńska, Happening i przekraczanie: „brulionu” przygoda z „Totartem”
5. Ryszard Grzyb, "Obrona GRUPPY"
6. Paweł Jarodzki, "Luxusowa historia kolektywnego działania"
7. Jan Michalski, „Komu pokazuje srom Donna Gentile? Ikonografia GRUPPY w świetle poezji tytułów.”
8. Agnieszka Pawlak, wywiady z R. Grzybem, W. Majorem Fydrychem, z R. Woźniakiem "Grand Reserva"
9. Józef Robakowski, „Galeria Wymiany”, prezentacje archiwalnych filmów z Niemego Kina, 1983 i 1984
10. Marek Rogulski, "Pampers Maxi"
11. Andrzej Saj, „Niezależne środowisko plastyczne Wrocławia lat 80.”
12. Maryla Sitkowska, "Negliżowanie ideologii czyli Bednarski vs Marks"
13. Marek Sobczyk, "Historia malarstwa polskiego"
14. Joanna Sokołowska, "Poza identyfikacją - fragmenty o rzeźbie"
15. Agnieszka Wołodźko, "Terra incognita – spojrzenie z oddali"
16. Ryszard Ziarkiewicz, "Ekspresja? Jaka ekspresja..."


- monograficzny album Stanisława Dróżdża
- monograficzny album Stanisława Wysockiego
- monograficzny album Jacka Zachodnego
- monograficzny album Natalii LL

-----


1. STANISŁAW DRÓŻDŻ

„początekoniec
Pojęciokształty. Poezja konkretna. 1967 – 2009”PREMIERA: PAŹDZIERNIK 2009, Muzeum Narodowe we Wrocławiu
- Muzeum Narodowe w Krakowie
- Galeria Sztuki BWA w Katowicach
- Górnośląskie Centrum Kultury w Katowicach
- Muzeum Narodowe w Szczecinie

Kurator:
Elżbieta Łubowicz

STANISŁAW DRÓZDŻ
Początekoniec
Pojęciokształty. Poezja konkretna
Prace z lat 1967 – 2006

Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu we współpracy z wrocławskim Muzeum Narodowym przygotowuje monograficzną wystawę prac Stanisława Dróżdża, wielkiego artysty działającego na pograniczu poezji i plastyki – reprezentanta Polski na weneckim Biennale w 2003 roku. Wystawa zostanie otwarta 26 października 2009 i potrwa do 6 grudnia, a w przyszłym roku pokazana zostanie jeszcze w kilku miejscach w kraju: w Katowicach, Szczecinie i Poznaniu. Jest to pierwszy tak obszerny pokaz jego dzieł, liczący ich ponad czterdzieści i prezentujący prace z całego okresu twórczości, od pierwszych utworów poezji konkretnej powstałych w 1967 roku do najnowszych prac z roku 2006.

Najwybitniejszy polski poeta-konkretysta, od wielu lat uprawiający już samotnie tę dziedzinę sztuki (w latach 70. i 80. animator ruchu konkretystycznego), zmarł 29 marca tego roku, nie doczekawszy swoich 70 urodzin (przypadały 15 maja), a także otwarcia bardzo dla niego ważnej dużej wystawy we Wrocławiu, mieście, z którym związany był od ponad 50 lat.

Wystawa ukazuje rozwój twórczości Stanisława Dróżdża: począwszy od wczesnych wierszy lingwistycznych po prace rozpisane na przestrzeń – także ogromnych rozmiarów, jak wenecka realizacja „Alea iacta est” – oraz zarówno te, w których podstawowym tworzywem jest język, jak i teksty cyfrowe oraz dzieła operujące przedmiotami-znakami. Zostaną na niej zrealizowane wielkie, skomplikowane technicznie koncepcje: te najbardziej znane, jak słynne „między”, jak i te, które zaprezentowane zostały dotąd tylko jeden raz, jak dwie prace bez tytułu – tzw. „klamki” (CSW Zamek Ujazdowski, 1999) oraz „żyłki” (Galeria Foksal, 2002). „Alea iacta est”, praca złożona z ok. 250 tysięcy kości do gry, przedstawiająca wszystkie możliwe 46.656 układy 6 kostek, pokazana zostanie w alternatywnej swojej postaci 6 tomów ksiąg oraz jako dokumentacja wystawy w Pawilonie Polskim w Wenecji, także dokumentacja filmowa. Elementem wystawy będzie ponadto utwór muzyczny skomponowany do jednego z utworów Stanisława Dróżdża przez Tadeusza Sudnika; jego premiera odbędzie się na tegorocznej Warszawskiej Jesieni.

Tytuł wystawy, „początekoniec”, jest tytułem i zarazem fragmentem jednej z wczesnych prac artysty, powstałej w swojej pierwszej wersji w 1971 roku. Mówi jednocześnie o najważniejszym źródle jego pracy artystycznej, jakim były rozważania nad językiem i o wyrażanej poprzez własne utwory fascynacji problemem czasu i przestrzeni; nieuchwytnym dla nas ich początkiem i końcem. Ten tytuł dotyczy także samej wystawy, która w obliczu śmierci jej autora jest prezentacją zarówno pierwszych, jak i ostatnich Jego prac: kolejne, niestety, już nie powstaną…

Podtytuł „Pojęciokształty. Poezja konkretna” to określenia, jakimi Stanisław Dróżdż tytułował niemal wszystkie swoje wystawy, podkreślając tym swoją wierność autorskiemu terminowi, wymyślonemu w drugiej połowie lat 60. dla nazwania oryginalnej własnej twórczości oraz wierność poezji konkretnej – awangardowemu zjawisku w światowej literaturze, operującemu na pograniczu z plastyką, które rozwijało się od połowy lat 50. do początku lat 70. XX wieku.

Wystawie towarzyszy obszerny katalog – pierwsza monografia twórczości Stanisława Dróżdża. Dwujęzyczna (polsko-angielska) książka-monografia o twórczości Stanisława Dróżdża, zawierać będzie teksty krytyczne, m.in.: Elżbiety Łubowicz, Tadeusza Sławka, Grzegorza Dziamskiego, Eugeniusza Żabskiego, rozmowy Małgorzaty Dawidek Gryglickiej, Pawła Majerskiego, reprodukcje prac oraz obszerną biografia i bibliografią (objętość ponad 200 stron). Będzie to kompendium ukazujące charakter dzieł tego autora, a także zawierające poważne analizy jego twórczości, przedstawione z kilku dopełniających się stron: od strony sztuk plastycznych i od strony poezji, a także w kontekście filozofii i religii.

STANISŁAW DRÓŻDŻ
początekoniec [Beginend]
Pojęciokształty. [Concept-Shapes] Concrete Poetry
1967 – 2006 Works

The Art and Culture Centre in Wroclaw, in cooperation with the National Museum in Wroclaw, is preparing a monographic exhibition of works by Stanisław Dróżdż, a great artist, whose domain was the border between poetry and visual arts, the Polish representative at the Venice Biennale in 2003. The exhibition will open on 26th October 2009 and will last until 6th December. Further in 2010 it will be also shown in Katowice, Szczecin, and Poznan. That will be the first such comprehensive collection of Stanisław Dróżdż’s art covering over forty items selected from the entire body of his work ranging from the first concrete poetry artefacts created in 1967 up to his latest works from 2006.

The most outstanding Polish poet-concretist, who alone practiced this art for many years (an animator of the concretist movement in the 1970s and 1980s), died on 29th March 2009, shortly before his seventieth birthday (15th May) and before the opening of his major exhibition in Wroclaw, his hometown for over fifty years.

The exhibition illustrates development of Stanisław Dróżdż’s art: from early linguistic poems up to three-dimensional works – also including those spread over huge spaces, such as the Venice production Alea Iacta Est – works, for which language is the basic material, as well as numerical texts made of objects-signs. It will be an opportunity to incorporate some extensive and technically complex concepts: these best known, such as the famous między [in-between], as well as those so far presented only once, such as the two untitled works – so called „handles” (Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Warsaw, 1999) and “veinlets” (Foksal Gallery, Warsaw, 2002). Alea Iacta Est, consisting of ca. 250,000 dices in all 46,656 possible combinations of six dices, will be displayed in its alternate format of six book volumes and as a documentation, including a film coverage, of its exhibition in the Polish Pavilion at the Venice Biennale. The exhibition will be provided with soundtrack of a musical piece composed by Tadeusz Sudnik to the work by Stanisław Dróżdż that will be premiered at this year’s Warsaw Autumn Festival.

The exhibition’s title początekoniec [beginend] is a title of and a quote from one of Srtanisław Dróżdż’s early works, in its first version created in 1971. It refers to the most relevant source of the Artist’s creativity, i.e. considerations of language, and to his fascination, expressed in his own works, with the issue of time and space and the intangibility of their start and end. The title pertains to the exhibition itself, which – in view of the Artist’s death – presents his first and last works, which – unfortunately – will not be followed by any others.

The subtitles Pojęciokształty [Concept-Shapes]. Concrete Poetry were the notions, which Stanisław Dróżdż used to headline almost all his exhibitions, thus underlining his faithfulness to the proprietary term devised in the second half of the 1960s to denote his own genuine creation, and to concrete poetry, the avant-garde phenomenon in the world’s literature, situated at its border with visual arts, that was developing since the mid-1950s until the early 1970s.

The exhibition’s comprehensive catalogue will be the first monograph of Stanisław Dróżdż’s art. The exhibition’s curator is Elżbieta Łubowicz.2. Republika bananowa. Ekspresja lat 80.
edycja zagraniczna wystawy

- Muzeum Sztuk Pięknych w Pradze
- Muzeum Narodowe w Bukareszcie


3. Natalia LL „Opera omnia”
edycja zagraniczna wystawy

-----
PROJEKTY TRWAJĄCE:

1. Jerzy Kołacz "Filtr pamięci"
- Muzeum Narodowe w Kielcach, Pałac Biskupów Krakowskich,
wernisaż 3 lutego 2009. Wystawa potrwa do końca marca 2009
- Dom Pracy Twórczej - Pałac w Radziejowicach
Kurator: Andrzej Saj

2. "Malarz Nitka"
- Galeria BWA w Zamościu, 14.01.2009 - 16.02.2009
- Muzeum Miejskie Wrocławia, 14 maja - 19 czerwca 2009
- Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
- Galeria BWA w Bydgoszczy
- Galeria GaGa w Warszawie
kurator: Joanna Szeligowska

Projekt dofinansowany został w 2008 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach PO "Promocja twórczości"
3. "Ekspresja lat 80."
Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu
05.02.2009 - 01.03.2009
kurator: Jolanta Ciesielska

Projekt dofinansowany został w 2007 roku przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach PO "Promocja twórczości"
"(...) Lata 80te - zgliszcza ideologii i próba usytuowania podmiotu gdzieś poza śmietnikiem historii. Złudne porządki rzeczywistości. Surrealistyczne sposoby utrzymania równowagi psychicznej. Realność mieszająca się skutecznie z jej interpretacjami. Wskrzeszanie symboli na równi z pragnieniem ich niszczenia. Erotyzm, prymitywizm, antynomizm, eksperymentalizm - scheda po modernie. A jednocześnie mnogość języków, nieustające dyskusje o sztuce, Bogu, ludzkich słabościach i marzenia o wielkim świecie, Europie, w której nie zabraknie miejsca dla polskich artystów(...)" Jolanta Ciesielska

"Gruppa", "Luxus", "Pomarańczowa Alternatywa", "Wspólnota Leeeżeć", "Łódź Kaliska" oraz Paweł Susid, Piotr Młodożeniec, Krzysztof Skarbek, Zdzisław Nitka.

---------------------------------------------------

2010 rok

1. Stefan Gierowski „Malarstwo”
Kurator:
Marta Tarabuła

2. Stefan Arczyński „Ulice Świata”
Muzeum Miejskie Wrocławia, maj - czerwiec 2009

3. Wytwórnia Kutera' Pictures
kurator: prof. Grzegorz Dziamski

4. Marian Wołczuk „Malarstwo”

5. STARY BANAN „gadżet pieniądz habana prrr”
Małgorzata ETBER Warlikowska, Anna Mierzejewska


INFORMACJE:

2. Stefan Arczyński „Ulice Świata”

„Na ulicach świata Stefan Arczyński zawsze szukał pogodnych ludzi... Sam także zachował optymizm i świetną kondycję, od 93 lat trzyma się ziemi mocno...”
Barbara Folta

Fotogramy Atefana Arczyńśkiego są niezwykłe, ujwaniają doskonały warsztat techniczny, reporterskie spojrzenie i zawsze ciekawość świata. A portrety ludzi wyglądają tak, jakby opowiadały historię swoją i historię świata. Jego gigantyczne archiwum zawiera głównie negatywy czarno-białe. Kolorowe zdjęcia gromadzi osobno, ale woli technikę czarno-białą.

Do ekspozycji „Ulice świata” artysta wybrał 1 500 fotogramów w formacie 23 x 29 cm, wykonanych pół wieku temu z następujących miejsc: Polska (lata 50-80), Berlin, Włochy (lata 50-60), Moskwa, Rotterdam, Londyn (jeszcze z 1935 roku), Szwajcaria, Jugosławia, Malta, Hiszpania, Monte Carlo, Korsyka, Francja, Austria, Rodos, Indie (lata 70.), Chiny – Singapur (lata 50-60), Tajlandia, Nowy Jork (lata 60-90), Los Angeles, San Francisco, Nowy Orlean, Detroit, California, Hollywood, Meksyk, Afryka Zachodnia, Syria, Liban, Egipt, Maroko (lata 70-80).3. Wytwórnia Kutera' Pictures
z cyklu "Trójkąty bermudzkie"


Kurator: prof. Grzegorz Dziamski

Jubileuszowa (35 lecie twórczości) wystawa retrospektywna prezentująca prace od 1972 roku po prace najnowsze. Tytuł wystawy nawiązuje do filmowo-fotograficznych konotacji prac artysty.

"Projekt pt. "Wytwórnia Kutera' Pictures" to rodzaj "wytwórni", która jest zaprzeczeniem wszelkich wytwórni filmowych. Nazwa ta odnosi się do wytwarzania narracji wizualnych w wielu dyscyplinach plastycznych, gdzie film i fotografia jest medialnym środkiem przekazu, jak w cyklach "Film jako malarstwo", "Film jako teatr", "Fotografia jako film" i "Malarstwo jako fotografia". "Wytwórnia Kutera' Pictures" jest przedsięwzięciem jednoosobowym. Ja piszę scenariusze i realizuję je jako operator, reżyser, scenograf i aktor jednocześnie."

"Swoją aktywność artystyczną związałem z "awangardą" lat 70. Byłem pod wielkim wpływem modernizmu, konceptualizmu i kontekstualizmu. Na przestrzeni tych lat ugruntowałem doświadczenia w wykorzystaniu filmu i fotografii w działaniach plastycznych, doprowadzając do realizacji multimedialnych takich jak: "Interpretacje", "Reinterpretacje", "Filmy czytane", "Trójkąty bermudzkie" czy "Instalacje wodne"."

Kuratorem wystawy jest prof. Grzegorz Dziamski, zajmujący się socjologią kultury współczesnej na Uniwersytecie im. A. Mickiewicz w Poznaniu. Od początku lat siedemdziesiątych towarzyszy „awangardzie”, analizując i opisując jej działania w swoich książkach, publikacjach, czasopismach i katalogach. Dziś należy do autorytetów krytyki sztuki współczesnej.

Wystawa składać się będzie z części retrospektywnej i aktualnych prac z cyklu „Kutera Picture Presens” i „Lustratory”..

Retrospektywa Romualda Kutery składać się będzie z czterech części:
I Część to prace z okresu 1972 – 1974 nazwanego przez autora „Afirmacja Sztuki”. W tej części na wystawie pokazane będą prace tak zwanej fotografii kreacyjnej: „Lusterko –I” (1972), „Lusterko – II” (1973), „Lusterko- III” (1973), cykl „Lustrzane pola” (1973) i „Kartki na wodzie” (1972), „Fotografowanie ściany” (1974) i praca konceptualna Pt.„Publikacja” (1973).

II Część to prace z okresu Sztuki kontekstualnej (1975 – 79), zawierające analizę mediów i konteksty czasu i przestrzeni w pracach fotograficznych Pt. „Interpretacje” i „Reinterpretacje” (1977), „Kontekstualne TU” (1976), realizacje filmowe i wideo Pt. ”Przekazywanie kamery” (1974), „Tu i Tam” (1975), „Plama” (1975), „Korekta” (1976).

III Część to okres od 1980. W tym czasie powstały cykle „Filmy czytane” i „Trójkąty bermudzkie”. Z „Filmów czytanych” autor zaprezentuje 10 prac 100 x 70 cm Pt. „Traktat o historii sztuki” (1980). 10 prac 100 x 70 cm z cyklu „Trójkąty bermudzkie”.

IV Część: „Lustratory”, czyli kreowanie malarstwa poprzez film, fotografię, lustro. Lustrator to urządzenie do interpretacji rzeczywistości sztuki i rzeczywistości naturalnej. Są one kontynuacją wcześniejszej twórczości artysty: „Filmów czytanych” i „Trójkątów bermudzkich”. Istotą urządzenia jest jego budowa składająca si ę z taśm lustrzanych (zastępujących taśmę filmową) generujące nową rzeczywistość i nowy obraz – przenoszą interpretują dzieło sztuki lub rzeczywistość.

Prace aktualne (od 2007) zawarte w cyklu „Kutera Picture Presens” to „Transformacje obrazów lustrzanych”. Obrazy lustrzane w formacie około 180 x 250 cm, jednostronne, wykonane są z 3 cm pasków plexi lustrzanego ułożonych pod kątem 10 stopni w poziomie tak, aby mogły transformować obraz wielkoformatowy wiszący vis-a-vis, który będzie - raz malarstwem, raz collage malarsko-fotograficznym, lub rysunkowo-fotograficznym. Ten układ stanowiący rodzaj instalacji przestrzennej będzie zdynamizowany przez widza przechodzącego i oglądającego obrazy lustrzane, transformując obraz odbity w obrazach lustrzanych. Idąc, widz wprawia w ruch obraz vis-a-vis.

Towarzyszący wystawie dwujęzyczny katalog zawierał będzie około 100 stron formatu A4+. Wstęp napisze prof. Grzegorz Dziamski, oraz zawierał będzie eseje Jana Świdzińskiego i dr Łukasza Rondudy z C.S. Zamek Ujazdowski, dr Bogusława Jasińskiego, Ewy Tatar (teksty w języku polskim i angielskim). Reprodukcje kolorowe.


4. Marian Wołczuk „Malarstwo”

Marian Wołczuk ur. 1942, dyplom 1970,
Profesor zwyczajny (od 1991 r.) w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Uprawia malarstwo, rysunek. Pedagog Uczelni od 1979 r.; kierownik Katedry Kształcenia Ogólnoplastycznego na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa (1991-2005); prodziekan (1986-1987) i dziekan Wydziału (1987-1990). Miał 35 wystaw indywidualnych z malarstwa, rysunku i szkła. Wystawiał swoje prace na wystawach międzynarodowych i wystawach prezentujących polską sztukę współczesną w Portugalii, Kanadzie, Hiszpanii, Japoniil, Jugosławii, Niemczech, Austrii, Szwecji, Francji, Holandii, USA, Australii.


5. STARY BANAN „gadżet pieniądz habana prrr”

Małgorzata ETBER Warlikowska, Anna Mierzejewska

sztuka + wolny rynek = mieszanka wybuchowa – rozbrajamy tą bombę humorem
STARY BANAN

Stwarzamy kompletny, totalny absurd – wystawę – miejsce w którym wszystkiego się można spodziewać – ogranicza nas tylko czas trwania wystawy i miejsce na którego terenie zainstalujemy nasz pokaz.

Celem nie jest wieszanie obrazków na ścianach galerii – wypicie wina i pójście do domu – celem jest stworzenie wystawy – zabawy. Bawimy się, że rozdźwięk między sztuką a rynkiem sztuki nie istnieje. Mechanizmy marketingowe działają na rynku sztuki tak samo jak na każdym innym – to promocja jest sztuką, nie sztuka sama w sobie = wypromowana chała wzbudza podziw, poparcie i wysokie ceny. Wołamy - Król jest nagi !

Sztuka zostaje potraktowana jak produkt, który się promuje.